Badania wody

Zakład  zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody, która obejmuje:

- ustalenie harmonogramu pobierania próbek wody do badań w uzgodnieniu z właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

- prowadzenie badań wody z częstotliwością i w zakresie parametrów zgodnym z wymaganiami obowiązującego  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 poz. 2294).

            Badania próbek wody wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria zatwierdzone przez PIS na podstawie udokumentowanego systemu jakości wykonywanych analiz.

           

Sprawozdania z badań jakości wody

Gmina Borzechów

WZZW Borzechów

WZZW Kazmierów

WZZW Ludwinów

WZZW Łączki

 Gmina Wojciechów

WZWZ Palikije

Gmina Spiczyn

WZZW Charlęż

WZZW Kijany

WZZW Januszówka

WZZW Jawidz 

WZZW Zawieprzyce

Gmina Żyrzyn

WZZW Borysów -Bałtów

WZZW Kotliny

WZZW Parafianka

WZZW Żerdź

WZZW Żyrzyn

Gmina Wilkołaz

 WZZW Pułankowice